ANBI-gegevens

Doelstelling en beleid
De algemene doelstelling van de Stichting is het bevorderen van het professioneel handelen in de forensische geneeskunde in de meest brede zin van het woord. In het bijzonder richt de Stichting op studenten als doelgroep, zonder studierichtingbeperking.
Forensische geneeskunde  beweegt zich op het grensvlak van expertise vanuit medisch oogpunt, gezondheidszorg en (straf)recht. Er is een diversiteit aan doelgroepen in de maatschappij die daarmee in aanraking komen.
De maatschappelijke relevantie bestaat eruit dat met het wekken van belangstelling voor forensische geneeskunde bij studenten wordt bevorderd, dat er ook in de toekomst voldoende professionals zullen kiezen voor deze complexe maatschappelijk relevante functie.
 
Activiteiten in 2013
In 2013 werd de jaarlijkse B.A.J. Cohenlezing op de 2e woensdag in januari uitgevoerd en de lezing in 2014 voorbereid. Er werd een advertentie geplaatst in een medisch studententijdschrift.
 
Beleidsplan 2014
Het beleid van de Stichting is gericht op langere termijn en kenmerkt zich door een pragmatische benadering. Hoofdactiviteit is het organiseren van de B,A.J. Cohenlezing in 2014 en het voorbereiden van de lezing in 2015. Onderdeel van de activiteiten is het stimuleren van studenten en het in het algemeen vragen aandacht vragen voor forensische geneeskunde bij organisaties, universiteiten en opleidingsinstituten. Door de veelzijdige achtergrond van de bestuursleden wordt via ‘spin off’ en netwerkbenadering het bereiken van het doel nagestreefd.
 
Beloningsbeleid
Het Bestuur heeft besloten dat, gezien de doelstellingen van de Stichting er geen vergoedingen worden gegeven voor zitting in het Bestuur. De bestuursleden zijn echter geen deelnamekosten aan de BAJ Cohenlezing verschuldigd. In bijzondere gevallen kan het bestuur een vergoeding vaststellen, gekoppeld aan een unieke activiteit.
 
Financiële verantwoording
De Stichting voorziet momenteel in financiële middelen door donaties en het jaarlijks organiseren van de B.A.J. Cohenlezing. De kosten zijn, zoals beschreven, vrijwel nihil. De lezing zelf wordt als ‘key note’ gehouden op een middag waarin voorafgaand aan deze lezing studenten een presentatie houden op het gebied van de ‘forensische geneeskunde’ in brede zin van het woord. De organisatie waar de lezing wordt gehouden stelt de ruimte gratis ter beschikking. De studenten en de key note spreker ontvangen een cadeaubon en kunnen hun reiskosten declareren op basis van openbaar vervoer. Deelnemende studenten, van welke opleiding dan ook, zijn geen deelnamekosten verschuldigd.

De werkzaamheden van de Stichting worden verricht op basis van ‘vrijwilligerswerk’. Ter ontlasting van de secretaris wordt vanuit GGD Gooi en Vechtstreek om niet bijgestaan door een administratief medewerkster. Deze ontvangt een cadeaubon als blijk van waardering.
Studenten kunnen voor ondersteuning van een studieproject in bescheiden mate beroep doen op de Stichting, voor zover daar elders niet in kan worden voorzien.